0105822Research in Teaching English as a Second and Foreign Language and Its Application
การวิจัยทางการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศและการนำไปใช้งาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description

Research principles and practice in English as a second or foreign language classroom with particular reference to its application to solutions of problems in real classroom settings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54