0105819Asian-American Literature
วรรณคดีเอเชียนอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมโดยนักเขียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน สาระด้านการรวบรวมและเรียบเรียงวรรณกรรมบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ และชนชั้นที่มีผลต่อการวิจารณ์วรรณกรรม


Literary works by Asian-American writers from the 19th century to the present; issues of literary collectivity based on national origin, race, gender, and class affecting critical approaches to literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54