0105818 Twentieth and Twenty First Century American Literature
วรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 20
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมืองอเมริกันของนักเขียนหลักระหว่างช่วงศตวรรษที่ 20 และ 21


Literary works reflecting cultural, historical, and politic aspects by major American authors during the 20th and 21st centuries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54