0105817American Literature from 1832 to 1900
วรรณคดีอเมริกันระหว่าง ค.ศ. 1832 ถึง 1900
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมอเมริกัน ตลาดวรรณกรรม ร้อยแก้วท้องถิ่น วรรณคดีเหนือธรรมชาติและปัญหาด้านเชื้อชาติ


The transformation of American literary culture: the literary marketplace, domestic fiction, transcendentalism, and the problem of race
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54