0105812Pre-Romantic Literature
วรรณคดียุคก่อนจินตนิยม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองของนักประพันธ์อังกฤษในยุคก่อนจินตนิยม ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวรรณกรรมยุคจินตนิยมและในช่วงสองศตวรรษสุดท้ายของวรรณคดีอังกฤษ อาทิ วิลเลี่ยม เบลค
โรเบิร์ด เบิร์นส์ วิลเลียม เวิร์ดสเวอร์ธ และ ซามูเอล คัลเลอร์ริดจ์

Major poetry and some prose by the first generation of English Romantic poets who may be said to have defined Romanticism and set the tone for the last two centuries of
English literature including William Blake, Robert Burns, William Wordsworth, and Samuel Coleridge
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54