0105805Literatures of World Englishes
วรรณคดีในภาษาอังกฤษทั่วโลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณคดีภาษาอังกฤษและวรรณกรรมแปลของนักเขียนทั่วโลกโดยเน้นงานเขียนที่สนองตอบบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลของประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคม เช่น นักเขียนชาวสิงคโปร์ อินเดีย พม่า ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น


Anglophone literatures, as well as in translation, with attention to literary responses of writers to aspects of English as a world language with a colonial history including those in Singapore, India, Myanmar, Australia, Canada, and New Zealand, etc.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54