0105804Romanticism, Realism and Naturalism
จินตนิยม สัจนิยมและธรรมชาตินิยม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาทางวรรณกรรมที่สำคัญในศตวรรษที่ 18 และ 19 ในส่วนที่เกี่ยวกับจินตนิยม สัจนิยมและธรรมชาตินิยม การวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมที่สำคัญของนักเขียนอังกฤษและอเมริกันในแต่ละสมัย


Major literary movements during the eighteenth and nineteenth centuries with particular attention on romanticism, realism and naturalism; analysis of major works by English and American writers of each movement
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54