0105803Literary Translation and Comparative Literature
การแปลวรรณกรรมและวรรณคดีเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นคัดสรรด้านการศึกษาการแปลในปัจจุบันที่เน้นการประเมินบทบาทของการแปลวรรณกรรมภายใต้ขอบเขตของวรรณคดีเปรียบเทียบ


Selected current issues in translation studies today with particular emphasis on an assessment of the function of literary translation within the scope of comparative literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54