0105801Literary Criticism
วรรณคดีวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเบื้องต้นของการวิจารณ์วรรณคดี การวิเคราะห์ผลงานวิจารณ์ต่างๆ เกี่ยวกับวรรณกรรมของนักเขียนที่มีชื่อเสียง


Basic principles of literary criticism; analysis of various critics of literary works by well known authors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54