0105716English Literary Adaptation
การดัดแปลงวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการดัดแปลงวรรณกรรม การเปรียบเทียบระหว่างวรรณกรรมภาษาอังกฤษต้นฉบับกับวรรณกรรมดัดแปลง การศึกษาเชิงลึกของวรรณกรรมดัดแปลงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ บทละคร และแอนิเมชัน


Theories on adaptation; comparison between the original English texts and their adaptations; in-depth study of adapted works such as movies, plays, and animations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55