0105715Selected Topics in Contemporary English and American Literature
หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
งานวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันที่สำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเด็นสำคัญที่ถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมดังกล่าว ภาษาและรูปแบบการเขียนในงานวรรณกรรมร่วมสมัย


Important English and American literary works after World War II; critical issues portrayed in those works; language and styles in contemporary literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55