0105714Ethnic Identities in English and American Literature
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านวรรณกรรมของนักเขียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ถ่ายทอดในวรรณกรรมเหล่านั้น การวิเคราะห์และการเขียนเกี่ยวกับประเด็นทางวรรณกรรมโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม


Reading literary works by writers of ethnic groups in the United Kingdom and the United States; important issues portrayed in those literary works; analyzing and writing about important literary issues by using appropriate theories and concepts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55