0105714History of Literature for Children and Youth
ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นนักเขียนที่สำคัญๆ พร้อมทั้งทิศทางและพัฒนาการจากช่วง ค.ศ. 1700 เป็นต้นมา โดยมุ่งศึกษาทัศนคติต่อเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวรรณกรรม


History of literature for children and youth with the emphasis on major authors, trends, and movements from the seventeen hundreds and on what the literary works reveal about the attitudes toward
children and the changes in literature for children and youth and American writers
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54