0105713Selected Topics in English and American Literature
หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อและประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมที่สร้างสรรค์โดยนักเขียน ชาวอังกฤษและอเมริกันในยุคต่างๆ การวิเคราะห์และการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อและประเด็นที่ปรากฎในงานวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์หัวข้อและประเด็นเหล่านั้น

Important topics and issues portrayed in literary works by English and American writers from different periods; analyzing and writing about topics and issues appearing in English and American literary works;
application of related theories in analyzing those topics and issues
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet