0105713Folklore in Literature for Children and Youth
คติชนวิทยาในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของคติชนวิทยากับวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


Definitions, scope, genre, significance, and relationship between folklore and literature for Children and Youth
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54