0105712English Corpus Linguistics
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษาอังกฤษ มโนทัศน์หลัก โดยเน้นเรื่องกลุ่มคำ การใช้คลังข้อมูลเพื่อการศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์ การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


Theories and methods in English corpus linguistics; key concepts, with emphasis on phraseology; use of corpora for studies in English lexis, and grammar; application of corpora in English language teaching; related research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55