0105712Introduction to Literature for Children and Youth
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ลีลาการเขียน ความสำคัญ การวิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


Definitions, scope, genre, styles of writing, significance, analysis, and criticism of literary works for Children and Youth
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54