0105710Seminar on Second and Foreign Language Classroom
สัมมนาการวิจัยภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description

Extensive reading in the foreign language classroom,within the larger paradigm shift in education and second language teaching in particular, and possible researh topics and controversies related to second and foreign language classroom
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54