0105709World Englishes
นานาภาษาอังกฤษโลก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นและข้อวิพากย์เกี่ยวกับนานาภาษาอังกฤษโลกที่สัมพันธ์กับภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติและภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การอภิปรายแนวคิดหลักเกี่ยวกับนานาภาษาอังกฤษโลก
ภาษาอังกฤษมาตรฐานและภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง สถานะของภาษาอังกฤษและวิธภาษาภาษาอังกฤษ

Issues and controversial debates on World Englishes in relation to English as an International Language (EIL) and Linguistics as well as Applied Linguistics; discussions on key concepts in World Englishes,
Standard English and English as a Lingua Franca (ELF); the status of English and its varieties
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55