0105709Issues and Trends of Research in Second and Foreign Language Classroom
ประเด็นและแนวโน้มทางวิจัยทางภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงธรรมชาติด้านปริมาณและคุณภาพ กลไกและปฏิสัมพันธ์ใน ชั้นเรียน ประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวความคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาที่สอง ประเภทงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ


A naturalistic inquiry paradigm of quantitative and qualitative research; classroom dynamics and interaction; curricular issues, sociocultural perspectives on second language classroom; various types of qualitative research and quantitative research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54