0105709Issues and Trends of Research on second and Foreign Language Classroom
หัวข้อและทิศทางวิจัยทางภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description

A naturalistic inquiry paradigm of quantitative and qualitative research, classroom dynamics and interaction, curricular issues, socio-cultural perspectives on second language classroom, various types of qualitative research and quantitative research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54