0105708English Discourse Studies
วาทกรรมภาษาอังกฤษศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางการศึกษาวาทกรรมภาษาอังกฤษวิเคราะห์ การวิเคราะห์บทสนทนา วัจนปฏิบัติศาสตร์ พหุวิธีวิเคราะห์ กรอบแนวความคิดและเครื่องมือวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ


Approaches to English discourse analysis, conversation analysis, pragmatics, multimodal analysis; analytical frameworks and tools for English discourse
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55