0105708Second and Foreign Language Acquisition
การรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางภาษา การเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ภาษาของผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในแง่การออกเสียง ไวยากรณ์และลักษณะถ้อยคำ ปัจจัยทางชีวภาพ จิตสังคมและวัฒนธรรมในกระบวนการเรียนรู้ภาษา


Language development, comparison of native and nonnative languages; phonological, grammatical, and discoursal properties, the biological, psychological, social, and cultural factors in the language-learning process
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54