0105706Seminar in English Language Studies
สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีและหัวข้อที่สำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ การฝึกวิเคราะห์ภาษาตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์


Discussion of significant theories and topics in English linguistics and applied linguistics; practice in English language analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55