0105706Literature in English Language Classroom
วรรณคดีในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาประเภทของวรรณกรรมและวิธีการประยุกต์ใช้วรรณกรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ


Examination of various types and genres of literature; study of techniques and application of literary works in English language classroom
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54