0105705Seminar in English Literary Studies
สัมมนาวรรณคดีอังกฤษศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอภิปรายเกี่ยวกับนักเขียนและหัวข้อที่สำคัญในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์วรรณกรรม การฝึกเขียนวิเคราะห์วรรณกรรม


Discussion of significant authors and topics in English and American literature; major theories for literary analysis; writing practice in literary analysis
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet