0105705Survey of American Literature
การสำรวจวรรณคดีอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจแนวโน้มและประเด็นที่สำคัญในวรรณคดีตั้งแต่สมัยคนพื้นเมืองเดิมชาวอเมริกันที่แปลเป็นภาษาอังกฤษถึงสมัยปัจจุบัน


A survey of trends and issues in American literature from the old native American literature translated into English to present day literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54