0105703Approaches to English Literature
แนวทางการศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีหลักสำหรับการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม พัฒนาการและแนวโน้มของการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม นักทฤษฎีหลักและงานทางด้านทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม


Major critical theories for literary analysis; development and trends in literary analysis; major theorists and their significant theoretical and conceptual works; examples of critical literary analysis; application of theories in actual literary analysis
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet