0105703Approaches to English Literature
แนวทางการศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีหลักสำหรับการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม พัฒนาการและแนวโน้มของการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม นักทฤษฎีหลักและงานทางด้านทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม


Major critical theories for literary analysis; development and trends in literary analysis; major theorists and their significant theoretical and conceptual works; examples of critical literary analysis; application of theories in actual literary analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55