0105703Literary Theories
ทฤษฎีวรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของทฤษฎีวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์ แนวคิดวรรณกรรมที่สำคัญ การ วิเคราะห์วิจารณ์ วรรณกรรมของนักเขียนคนสำคัญ


Development of literary theories, criticism, and major literary movements; analysis and criticism of selected works by major authors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54