0105702Research Methods in English Language and Literature
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน การออกแบบงานวิจัยทางภาษาและวรรณคดี การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรและสรุปผล
การเขียนรายงานการวิจัย การทำวิจัยในหัวข้อเรื่องตามความสนใจของผู้เรียน

Quantitative, qualitative and mixed research methods; research designs in language and literature; construction of research instruments; data collection; data analysis; data interpretation and conclusion;
research report writing; research on interested topics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55