0105624Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต12 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิจัย เพื่อ แก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และภาษาศาสตร์ประยุกต์


Research study to resolve problems and create a new body of knowledge in the areas of English language teaching; teaching English as a foreign Language, teaching English as a second language, and applied linguistics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54