0105623Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำหลักการทฤษฎีประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการแลก เปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาก่อนระหว่าง
และหลังจากสิ้นสุดการการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆทีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หน้าที่อื่นๆ ในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

Integrated-implementation of principles, theories, learning experiences and acquired skills for professional teaching and learning; evaluation and assessment, using evaluation results to improve learning and teaching, conducting
research to develop learning, sharing knowledge from seminar held before during and after the practicum, and operating in the role of a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, etc.)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54