0105622Practicum 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำหลักการทฤษฎีประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
ก่อนระหว่างและหลังจากสิ้นสุดการการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและหน้าที่อื่นๆ ในสถานศึกษา 1

Integrated-implementation of principles, theories, learning experiences and acquired skills for professional teaching and learning; evaluation and assessment, using evaluation results to improve learning and teaching, conducting research to develop
learning, sharing knowledge from seminar held before during and after the practicum, and operating in the role of a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, etc.) in schools 1
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54