0105621English Language Teaching Through Literature
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้วรรณกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรมสำหรับชั้นเรียน การปลูกฝังความซาบซึ้งในวรรณกรรม ละครสร้างสรรค์ในการสอนภาษาอังกฤษ กระบวนการการแสดงละครแบบฉับพลันและประโยชน์ที่ใช้ในชั้นเรียนในฐานะเป็นสื่อของการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์
การปรับใช้รูปแบบของศิลปะการแสดงในชั้นเรียน

Use of literature in English language teaching; literary texts for the classroom; cultivation of literary appreciation; creative dramatics in English language teaching; improvisational process drama, and their
use in the classroom as mediums of expression and creativity; adaptation of the art forms for classroom use
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54