0105619Independent Study
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิจัย เกี่ยวกับปัญหา และการพัฒนา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และภาษาศาสตร์ประยุกต์


Preliminary research on problems and development in the area of English Language Teaching, Teaching English as a Foreign Language, Teaching English as a Second Language, and Applied Linguistics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54