0105618Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต12 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิทยานิพนธ์ที่ประกอบไปด้วยจำนวนคำประมาณ 15,000 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำเสนอถึงความถูกต้องที่มีคุณค่าและเป็นงานวิจัยต้นฉบับ วิทยานิพนธ์บ่งชี้ถึงความสำเร็จของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท กลไกที่นิสิตใช้เพื่อศึกษา สร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่สนใจในเชิงลึก
และยังสามารถเป็นแนวทางสำหรับใช้ในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลปฐมภูมิ วิทยานิพนธ์ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และต้องสร้างขึ้นจากโครงสร้างของกรอบแนวคิดที่ชัดเจน

A thesis with approximately 15,000 words; a substantial original and valid work to show a student's progress through a Master’s degree program; a mechanism for a student to study an area of interest in depth and a path to further research;
completion of an empirical study based on primary data; an appropriate form of critical analysis and a clearly structured conceptual framework; students having to complete a Research Methods in English Language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet