0105618Teaching Reading and Writing in Second Language
การสอนอ่านเขียนในภาษาที่สอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและหลักการในการสอนทักษะอ่าน เขียนในภาษาที่สองอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการของกิจกรรมเน้นความหมายและชิ้นงานสำหรับการอ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการในการเตรียมและใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอน ประเด็นและงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอ่าน เขียนใน
ปัจจุบัน

Theories and principles behind the effective teaching of reading and writing skills in second language; principles of meaning-focused activities and tasks for reading and writing; application of theories and principles in the preparation
and use of teaching materials; current issues and research in teaching reading and writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54