0105618Seminar in English Language Teaching
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยและแนวโน้มในการสอนและการเรียนทักษะภาษา เนื้อหารวมถึงเทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู้ภาษา หัวข้อที่เลือกตามความสนใจของแต่ละบุคคลเพื่อรายงานในการสัมมนา


Seminar in second language learning and teaching methodology; current research and trends in the teaching and learning of language skills and contents as well as technology in language
teaching and learning; topic of individual interest to report to the seminar
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54