0105617Teacher Professional Development for English Language Teaching
การพัฒนาอาขีพครูสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รายวิชามุ่งให้นิสิตเรียนรู้ที่จะแยกแยะความต้องการของครูสอนภาษาทั้งที่เป็นครูฝึกสอนและครูประจำการ ครูฝึกสอนและรูปแบบการพัฒนาครูที่หลากหลาย แนวทางในการนำครูผู้สอนไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น อันเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับเป้าหมายในการสอนภาษา
วิธีการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ การเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความรู้เดิม และการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ผู้เรียนจะมีโอกาสในการสังเกต ออกแบบ และสร้างสรรค์การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

The needs of language teachers in pre-service and in-service courses and different models of teacher development; ways of leading teachers to a fuller appreciation of language teaching goals, methods and activities;
experiential learning, prior knowledge and classroom interaction; learners with the opportunity to view, design and conduct workshop sessions on a range of topics and in different modes to meet particular goals and to provide
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet