0105617Teaching Reading and Writing in Second Language
การสอนอ่าน เขียนในภาษาที่สอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและหลักการในการสอนทักษะอ่าน เขียนในภาษาที่สองอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการของกิจกรรมเน้นความหมายและชิ้นงานสำหรับการอ่าน เขียน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการในการเตรียมและใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอน
ประเด็นและงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอ่าน เขียนในปัจจุบัน

Theories and principles behind the effective teaching of reading and writing skills in second language; principles of meaning-focused activities and tasks for reading and writing; application of theories and principles in the preparation
and use of teaching materials; current issues and research in teaching reading and writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55