0105614Foundation of Computer-Assisted Language Learning
พื้นฐานการสอนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการเรียนภาษาที่เน้นเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาและบริบท สหวิทยาการ เทคนิคและระเบียบวิธีทางการศึกษาในการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนภาษาที่สองและต่างประเทศ ประเด็นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน

Theories of language learning underlying language learning technology and environments; Interdisciplinary approach, educational methods and techniques of computer use;
applications of computer-enhanced teaching and learning of second and foreign language; current issues and research in computer technology in the language classroom
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54