0105613Technology in English Language Teaching and Learning
เทคโนโลยีการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่เน้นเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาสำหรับการเรียนการสอนภาษาที่สอง การทดสอบ งานวิจัยในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษา


Theories of language learning underlying English language learning technology; current language learning technology for second and foreign language learning, teaching, testing, and research; applications of technology in language teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54