0105612Innovation and Technology in ELT
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาสำหรับการเรียนการสอนภาษาที่สอง การทดสอบ
งานวิจัยในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

Theories of English language learning underlying English language teaching and learning technology and innovation; innovation and technology for ELT materials development; current language learning technology and innovation for second and
foreign language learning, teaching, testing, and research; applications of technology and innovation in English language teaching; information technology for communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54