0105611English Language Teaching through Literature
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้วรรณกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรมสำหรับชั้นเรียน การปลูกฝังความซาบซึ้งในวรรณกรรม ละครสร้างสรรค์ในการสอนภาษาอังกฤษ กระบวนการการแสดงละครแบบฉับพลันและประโยชน์
ที่ใช้ในชั้นเรียนในฐานะเป็นสื่อของการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ การปรับใช้รูปแบบของศิลปะการแสดงในชั้นเรียน

Use of literature in English language teaching; literary texts for the classroom; cultivation of literary appreciation; creative dramatics in English language teaching; improvisational process drama,
and their use in the classroom as mediums of expression and creativity; adaptation of the art forms for classroom use
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55