0105610Qualitative and Quantitative Research Methodology in ELT
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนทัศน์วิจัยปัจจุบัน หลักการการออกแบบงานวิจัย เครื่องมือวิจัยสำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนอผลการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้


Current research paradigms; principles of research design; qualitative and quantitative research methods; processes involved in the analysis of data; modes of presenting research findings; research production
and implementation for learning development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54