0105608English Thesis Writing
การเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทีครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญที่วางแผนไว้ ภาพรวมของทักษะการเขียนและการจัดการที่จำเป็นสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและการออกแบบการวิจัย


Development of a research proposal outline with all important aspects of the planned work; an overview of writing and organizational skills necessary for completion of a thesis including components of Master’s thesis and research design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54