0105606Teaching English as a Foreign Language
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและกลวิธีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การพัฒนาและการใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Principles and techniques in teaching English as a foreign language; development and use of teaching materials; arrangement of teaching and learning activities; learning management observation; learning management observation;
developing lesson plans for students to construct the knowledge by themselves; having a teaching practicum both in simulated and actual situations; conducting the item analysis or assessment tools; marking exams; giving test scores;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54