0105606English Language Testing
การทดสอบภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการวัดความสามารถในภาษาที่สอง ประเด็นและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษในปัจจุบัน หลักการเขียนข้อทดสอบและชิ้นงานเพื่อการวัดความสามารถโดยรวมและความสามารถของทักษะเฉพาะ
การออกแบบ การพัฒนา ทดลอง ทดสอบจริง ประเมินผล และแก้ไขเครื่องมือวัดผล การสอบด้วยเครื่องมือทดสอบทางภาษาประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อประเมินเครื่องมือในการวัดผล

Theories of assessing competence in second languages; current issues and research in English language testing; principles of writing test items and tasks for measuring both global ability and ability in specific skill areas;
designing, developing, piloting, administering, evaluating and revising an assessment instrument; administration of various language testing instruments; analysis of test results in order to evaluate the assessment instrument
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54