0105604Discourse Analysis in English Language Teaching
การวิเคราะห์สัมพันธสารในการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์สัมพันธสารด้านการพูดและการเขียน รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวในการเรียนภาษาในห้องเรียน หัวข้อศึกษาครอบคลุมสัมพันธสารและสังคม สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสารและปริจเฉท สัมพันธสารและการสนทนา พหุวิธีการวิเคราะห์สัมพันธสาร
สัมพันธสารวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

Approaches to the analysis of spoken and written discourse and application of these approaches to language learning classrooms; discourse and society, discourse and pragmatics, discourse and genre, discourse and conversation,
multimodal discourse analysis, and critical discourse analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54