0105604Discourse Analysis in English Language Teaching
การวิเคราะห์สัมพันธสารในการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์สัมพันธสารด้านการพูดและการเขียน รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวในการเรียนภาษาในห้องเรียน หัวข้อศึกษาครอบคลุมสัมพันธสารและสังคม สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสารและปริจเฉท สัมพันธสารและการสนทนา พหุวิธีการวิเคราะห์สัมพันธสาร
สัมพันธสารวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

Approaches to the analysis of spoken and written discourse and application of these approaches to language learning classrooms; discourse and society, discourse and pragmatics, discourse and genre, discourse and conversation,
multimodal discourse analysis, and critical discourse analysis
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet