0105604Learning and Classroom Management for ELT
การจัดการการเรียนรู้และชั้นเรียนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การวิจัยและแนวโน้มในการจัดการการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
หลักการจัดการการเรียนการสอน กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ พลวัตในชั้นเรียน การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน การควบคุมชั้นเรียนและวินัยในชั้นเรียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะในศตวรรษที่ 21

Principles and approaches in lesson planning, learning management and learning environment management; integration of inclusive education; in-house learning center development; current research and trends in English language learning and teaching
management; principles of learning and classroom management; effective classroom management strategies; classroom dynamics; classroom behavior management; classroom control and discipline; technology and innovations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54